ALBANIA

Province of Dibër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of DIBËR
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
PESHKOPI 3,008
FUSHË ÇIDHËN 115
QENDËR TOMIN 114
MAQELLARË 112
KASTRIOT 90
Province of DIBËR 58
ARRAS 51
LUZNI 48
MELAN 46
FUSHË MUHUR 39
10° SLLOVË 26
11° KALA E DODËS 25
12° ZALL DARDHË 22
13° SELISHTË 15
14° ZALL REÇ 12
15° LURË 8

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT