ALBANIA

Provincia di Dibër

Classifica e Mappa tematicadella "DENSITÀ DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di DIBËR
PComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
PESHKOPI 3.008
FUSHË ÇIDHËN 115
QENDËR TOMIN 114
MAQELLARË 112
KASTRIOT 90
Provincia di DIBËR 58
ARRAS 51
LUZNI 48
MELAN 46
FUSHË MUHUR 39
10° SLLOVË 26
11° KALA E DODËS 25
12° ZALL DARDHË 22
13° SELISHTË 15
14° ZALL REÇ 12
15° LURË 8

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT