ALBANIA

Province of Dibër

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC SIZE"
in Municipalities of Province of DIBËR
PMunicipalitiesDemographic size
(N° inhabitants)
(%)cum
(%)
PESHKOPI 10,992
21.5 21.5
MAQELLARË 8,844
17.3 38.8
QENDËR TOMIN 6,296
12.3 51.1
KASTRIOT 5,143
10.1 61.2
MELAN 3,027
5.9 67.1
ARRAS 2,534
5.0 72.1
FUSHË ÇIDHËN 2,413
4.7 76.8
FUSHË MUHUR 2,306
4.5 81.3
LUZNI 2,018
3.9 85.2
10° SLLOVË 1,995
3.9 89.2
11° KALA E DODËS 1,868
3.7 92.8
12° SELISHTË 1,331
2.6 95.4
13° LURË 909
1.8 97.2
14° ZALL DARDHË 872
1.7 98.9
15° ZALL REÇ 565
1.1 100.0
Total 51,113 100.0 -

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT