PAESI BASSI

Provincia di Fryslân

Classifica e Mappa tematicadella "INCIDENZA VEDOVI/E"
nei Comuni della Provincia di FRYSLÂN
PComuniIncidenza Vedovi/e
(%)
Weststellingwerf 6,5
Ooststellingwerf 6,4
Harlingen 6,3
Schiermonnikoog 6,3
Dantumadiel 6,2
Terschelling 6,0
Tytsjerksteradiel 5,9
Heerenveen 5,9
De Fryske Marren 5,8
10° Ameland 5,7
11° Achtkarspelen 5,7
12° Súdwest-Fryslân 5,6
13° Noardeast-Fryslân 5,6
14° Opsterland 5,6
Provincia di FRYSLÂN 5,5
15° Smallingerland 5,5
16° Waadhoeke 5,4
17° Leeuwarden 4,6
18° Vlieland 4,3

NOTE
Stato Civile: Fonte StatLine
Popolazione: Fonte StatLine