PAESI BASSI

Provincia di Fryslân

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di FRYSLÂN
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
Leeuwarden 124.481
19,1 19,1
Súdwest-Fryslân 89.999
13,8 32,9
Smallingerland 56.040
8,6 41,5
De Fryske Marren 51.778
7,9 49,5
Heerenveen 50.650
7,8 57,3
Waadhoeke 46.149
7,1 64,3
Noardeast-Fryslân 45.481
7,0 71,3
Tytsjerksteradiel 32.060
4,9 76,2
Opsterland 29.812
4,6 80,8
10° Achtkarspelen 27.900
4,3 85,1
11° Weststellingwerf 26.130
4,0 89,1
12° Ooststellingwerf 25.464
3,9 93,0
13° Dantumadiel 18.943
2,9 95,9
14° Harlingen 15.807
2,4 98,4
15° Terschelling 4.870
0,7 99,1
16° Ameland 3.746
0,6 99,7
17° Vlieland 1.194
0,2 99,9
18° Schiermonnikoog 931
0,1 100,0
Totale 651.435 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte StatLine