ALBANIA

Provincia di Krujë

Classifica e Mappa tematicadella "DIMESIONE DEMOGRAFICA"
nei Comuni della Provincia di KRUJË
PComuniDimensione demografica
(N° di abitanti)
(%)cum
(%)
FUSHË KRUJË 20.533
30,9 30,9
KODËR THUMANË 13.708
20,6 51,5
KRUJË 13.025
19,6 71,1
NIKËL 10.577
15,9 87,0
BUBQ 6.613
9,9 97,0
CUDHI 2.014
3,0 100,0
Totale 66.470 100,0 -

NOTE
Popolazione: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT