PAESI BASSI

Province of Fryslân

Ranking and Thematic mapof the "AVERAGE AGE"
in Municipalities of Province of FRYSLÂN
PMunicipalitiesAverage age
(years)
Schiermonnikoog 49.36
Harlingen 45.16
Ooststellingwerf 45.13
Weststellingwerf 44.66
Terschelling 44.63
De Fryske Marren 44.04
Ameland 43.74
Tytsjerksteradiel 43.74
Súdwest-Fryslân 43.64
10° Waadhoeke 43.62
11° Opsterland 43.42
12° Heerenveen 43.31
13° Vlieland 43.27
14° Dantumadiel 43.16
Province of FRYSLÂN 43.04
15° Smallingerland 42.75
16° Noardeast-Fryslân 42.62
17° Achtkarspelen 41.80
18° Leeuwarden 40.95

NOTE
Age Classes: Fonte StatLine
Population: Fonte StatLine