SLOVENIA

Slovenia

SUMMARY RESULTS: Regions of Nation of SLOVENIA
RegionsDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Vzhodna Slovenija
Zahodna Slovenija