ALBANIA

Province of Korçë

Ranking and Thematic mapof the "DEMOGRAPHIC DENSITY"
in Municipalities of Province of KORÇË
PMunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
KORÇË 4,384
POJAN 119
LIBONIK 113
PIRG 110
MALIQ 107
QENDËR KORCE 104
VRESHTAS 98
Province of KORÇË 64
DRENOVË 54
VOSKOP 50
10° MOLLAJ 43
11° PUSTEC 13
12° VOSKOPOJË 9
13° GORË 8
14° VITHKUQ 6
15° MOGLICË 5
16° LEKAS 3

NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT