ALBANIA

Province of Përmet

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of PËRMET
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
KËLCYRË
PËRMET
ÇARÇOVË
SUKË
DISHNICË
BALLABAN
FRASHËR
QENDËR PISKOVË
PETRAN
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT