ALBANIA

Province of Krujë

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Province of KRUJË
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
ForeignersNIRUnemployment rate
KRUJË
FUSHË KRUJË
KODËR THUMANË
NIKËL
BUBQ
CUDHI
NOTE
Population: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Workforce: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT
Employed: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INSTAT